تعمیرات انواع آنتن های خودکار ماهواره ای توسط تیم فنی شرکت انجام می شود.