بسیاری از پروژه های کوتاه مدت و میان مدت در نقاط دور افتاده شهری می باشند.که امکانات ارتباطی مورد نیاز جهت پروژه وجود ندارد. با استفاده از امکانات آنتن ماهواره خودرویی یا قابل حمل می توان شرایط ارتباطی همانند اینترنت و تلفن را بوجود آورد. وبرای کنترل پروژه _انتقال دیتا _ ویدئو کنفرانس و بهبود رفاه کارکنان استفاده نمود.