به دلیل نبود زیر ساخت های ارتباطات زمینی در بستر فرا ساحل نیاز به ارتباطات ماهواره ای امری اجتناب ناپذیر در کشتی ها و شناورها به شمار می رود.کاربردهای بسیاری را در این حوزه شامل می شود از قبیل ارتباط با مرکز فرماندهی در ساحل،دانلود نقشه های دریایی و شرایط آب و هوایی به صورت بر خط،رفاه حال خدمه،تله مدیسیون و ارتباط کشتی با هر نقطه از جهان را امکان پذیر می سازد.