نقش ارتباطات ماهواره ای در آتش نشانی

 

معمولا برخی مکان ها در جنگل وجود دارند که از پوشش ارتباطی کافی برخوردار نیستند.این مناطق به طور کلی توسط جنگلبانان شناخته می شود و تنها ارتباط آنها ارتباطات رادیویی می باشد.هنگامی که آتش سوزی جنگل یا سایر شرایط اضطراری رخ می دهد نقش ارتباطات حیاتی است زیرا آتش سوزی های جنگل می تواند به صد ها آتش نشان نیاز داشته باشدو هزاران هکتار نیاز به پوشش باشد.در این عملیات اضطراری ارتباطات رادیویی کافی نیست جهت ارتباط موثر آتش نشانان با ستاد فرماندهی و رصد کامل آتش سوزی و میزان خسارت و هماهنگی پرسنل در انجام وظایف ارتباطات ماهواره ای سیار مکمل ایده آل برای سیستم های رادیویی در کمک به فعالیت های کنترل آتش سوزی جنگل خواهد بود.