با توجه به تحریم کشور تهیه آنتن های خود تنظیم ماهواره ای خودرویی در داخل کشور بسیار سخت می باشد. همچنین در صورت تهیه با توجه به عمر پایین این محصولات و نبود خدمات پس از فروش نیاز به تعمیر و نگهداری این محصولات بیش از هر زمانی احساس می شود.با توجه به دانش فنی و تجربه مجموعه ما امکان تعمیر انواع آنتن های خود تنظیم ماهواره ای خودرویی را دارد.