فناوری های ارتباطات ماهواره ای سیار نقش اساسی در ارتباطات تاکتیکی نظامی مدرن ایفا می کند.آنتن های خودکار ماهواره ای در طیف گسترده ای از کاربردهای دفاعی از جمله پهپادهای دوربرد،کشتی ها ،وسایل نقلیه و پایانه های قابل حمل مستقر هستند. ارتش ها در سراسر جهان برای اطلاعات،نظارت و شناسایی و همچنین افزایش روحیه ،رفاه و تفریح کادر نظامی به ارتباطات ماهواره ای متکی هستند. اهمیت این نوع ارتباطات به وضوح در سخنرانی وزیر دفاع آمریکا بدین شرح می باشد«هدف نهایی ساده است .به فرمانده میدان نبرد دسترسی به تمام اطلاعات مورد نیاز برای پیروزی در جنگ را بدهید.و هر وقت که خواست و هر طور که می خواهد اطلاعات را به او بدهید او پیروز می شود»