شرکت توانایی طراحی و ساخت انواع دیش در باندها و سایز های مختلف را دارد .دیش با توجه به نیاز مشتری در محیط نرم افزاری HFSS طراحی می شود. سپس نقشه های ساخت مکانیکی آن استخراج گردیده و عملیات ساخت قالب و قطعات فید ادامه پیدا کرده در نهایت نمونه اصلی ساخته می شود. تست های گیرندگی و ارسال بر روی آن انجام شده و در صورت درخواست مشتری تاییده از آزمایشگاه آنتن معتبر اخذ خواهد شد.