طراحی محصولات شرکت بدون بهره بردن از مهندسی معکوس بوده و طراحان با توجه به نیاز مشتری اقدام به طراحی محصولات می نمایند که این خود باعث بهینه شدن مکانیزم با توجه به نیازهای مورد نظر می باشد.محصولات مانسبت به محصولات مشابه دارای وزن کمتر و پیش بینی های موثری جهت سهولت مراحل تعمیر و نگهداری صورت گرفته است.