شرکت با توجه به توان فنی و تجربه چندیدن ساله در این حوزه امکان تجهیز انواع خودرو مخابراتی را با توجه به نیاز مشتری دارد.