الگوریتم های جستجوی ماهواره توسط خودشرکت بدون بهره بردن از مهندسی معکوس بدست آمده و دارای ویژگی جستجو در کمترین زمان با بالاترین کیفیت ممکن می باشد.