بسیاری از تجهیزات آنتن های خود تنظیم ماهواره ای در سطح دنیا درون یک کاروان یا کانکس می باشد شرکت با توجه به توان و تجربه قبلی امکان ساخت و تجهیز انواع شیلتر مورد نیاز مشتری را دارد.