در شرایط بحرانی همانند سیل زمین لرزه بسیاری از زیر ساخت های ارتباطات از بین می رود وبیش از هر زمان دیگری نیاز به ارتباطات احساس می شود.ارتباطات ماهواره ای تنها راه حل مورد استفاده در این شرایط می باشد.که امکان ایجاد یک مرکز فرماندهی واحد جهت هماهنگی با نیروها و دیگر شهرها جهت تسهیل خدمات امدادو نجات را می نماید.همچنین امکان ارسال برآورد خسارات و استفاده حادثه دیدگان جهت برقراری ارتباطات ضروری را موجب می شود.برای خدمات پزشکی از راه دور جهت حادثه دیدگان بسیار موثر بوده و نقش مهم و حیاتی را ایفا می کند.