تکنولوژی انتقال حرکت در تمامی سیستم های این شرکت تسمه تایم و پولی میباشد.علت این انتخاب حرکت دقیق تر و با گام های کوچک تر عدم لقی و طول عمر بالا می باشد.که با توجه به محاسبات انجام شده پولی و تسمه مورد نظر انتخاب می شود.