شرکت دانش فنی و تجربه چندین ساله درطراحی و ساخت انواع پد استال های دو _سه  و چهار درجه آزادی را برای انواع آنتن ها  دارد. ازجمله محصولات شرکت در این حوزه می توان به پایه خود تنظیم آنتن رادیویی با دو درجه آزادی ،آنتن خود تنظیم خودرویی و آنتن خود تنظیم دریایی با سه درجه آزادی نام برد.