شرکت به صورت متواتر در حال توسعه الگوریتم های جستجو ماهواره و ارتقا آن در مدارهای LEO MEO GEO می باشد.