این محصول که در نقطه ای ثابت بر روی زمین نصب می شود خود تنظیم بوده و قابلیت نصب انواع دیش تا قطر 3.6 متر بر روی آن امکان پذیر می باشد. شرکت دانش فنی ساخت این محصول را دارد و در صورت درخواست مشتری امکان تولید و تحویل آن در زمانی کوتاه میسر می باشد.