آنتن سیار ماهواره ای قابل حمل، دارای دو پک با ابعاد و وزن مناسب جهت حمل توسط یک نفر می باشد.
نحوه برپایی آن آسان و زمان برپایی زیر 5 دقیقه می باشد. عمده کاربرد این محصول در شرایط نظامی می باشد.

دانلود:کاتالوگ آنتن ماهواره ای قابل حمل